Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công
Ngày cập nhật 30/06/2023

Ngày 13/6/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1364/QĐ-TTg Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và UBND cấp xã

 

Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự 01 của Phụ lục I; TTHC có số thứ tự 05 của Phụ lục III kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Sở Y tế/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

 

Tập tin đính kèm:
ltluong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 32.869
Truy cập hiện tại 16