Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hệ thống ISO
Ngày 18/6/2024, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Báo cáo số 129/BC-UBND về Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...
Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại Uỷ ban nhân dân xã Hồng Thượng  (có file đính kèm)....
Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã Hồng Thượng  (có...
Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Hồng Thượng. (có...
Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Báo cáo số 59/BC-UBND về tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn...
Ngày 12/10/2023, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của xã Hồng Thượng (có file đính kèm)    
Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại UBND xã Hồng Thượng; chương trình số 03/CTr...
Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023  
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 36.632
Truy cập hiện tại 651