Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Ngày cập nhật 26/11/2019
Thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, ngày 20/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn số 8801/UBND-TH, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ, Văn bản số 6789/UBND-ĐTPT ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể:
 
1. Các chủ đầu tư:
 
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu tại Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 27/12/2018, Văn bản số 6789/UBND-ĐTPT ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đến ngày 30/9/2019 giải ngân dưới 50%, nêu rõ nguyên nhân chậm giải ngân và phân loại vướng mắc (nếu có) và đề xuất giải quyết theo nhóm như sau: nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân. Văn bản báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
 
- Đối với các dự án hoàn ứng và các dự án đã quyết toán được bố trí vốn năm 2019, các chủ đầu tư phải đảm bảo tuân thủ việc hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán theo thời hạn yêu cầu tại Văn bản số 6789/UBND-ĐTPT ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
 
- Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường đấu thầu qua mạng.
 
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.
 
- Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc Nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.
 
- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019.
 
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
- Tham mưu UBND tỉnh kịp thời phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn theo quy định.
 
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng của các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư.
 
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các dự án chậm giải ngân, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch năm 2019, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 
3 Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán vốn đầu tư công.
 
4. Sở Xây dựng, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Phòng Cảnh sát PPCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đẩy nhanh, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.
 
5. Kho bạc Nhà nước tỉnh:
 
- Kịp thời báo cáo số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trước ngày 05 hàng tháng để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ.
 
- Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn (nếu có) để hoàn tất thủ tục hoàn ứng đối với các dự án hoàn ứng, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.
 
6. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 29/10/2019./.
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.056
Truy cập hiện tại 4